زمایشگاه فیزیک دانشگاه قم از سال 1376 همزمان با راه اندازی گروه فیزیک این دانشگاه فعالیت خود را آغاز نمود و با گذشت زمان نسبت به تجهیز آزمایشگاههای خود اقدام نمود.

آزمایشگاه های پژوهشی شامل:

آزمایشگاه هسته ای

آزمایشگاه نانوفیزیک

آزمایشگاه لایه های نازک

آزمایشگاه فوق سرد

آزمایشگاه فتونیک

آزمایشگاه تداخل سنجی و میکروسکوپی