​​​​​علم و فلسفه نتیجه ی جستجوی بشربرای درک چیستی و چگونگی جهان عالم در طول تاریخ زندگی است. پیش از یونان باستان تا امروز، بسیاری از اندیشمندان سراسر دنیا تلاش کرده اند تا به روشی پدیده های جهان و ارتباط میان آن ها را مورد بررسی قرار بدهند. علم فیزیک در بررسی بنیادی ترین پرسش های بشر برای پی بردن به چگونگی کارکرد جهان نقش بسیار مهمی داشته است. اگر به نظریات دانشمندانی مانند ارسطو، انیشتین و نیوتن نگاهی بیندازید و آرای آنها را در حوزه های مختلف از مکانیک کوانتوم تا گرانش مورد بررسی قرار بدهید، متوجه می شوید علم فیزیک همواره با فلسفه همراه بوده است.

گروه فیزیک دانشگاه قم در سال 1376 تاسیس گردید و 42 دانشجو در همان سال در دانشکده پذیرفته شدند.

گرایش های رشته فیزیک شامل: اپتیک و لیزر، فیزیک پلاسما، ماده چگال، فیزیک آماری و سیستم های پیچیده، نجوم و اختر فیزیک، گرانش و کیهان شناسی، ذرات بنیادی و نظریه میدانها، فیزیک هسته ای و علوم و فناوری کوانتومی می باشد.

از میان گرایش های رشته فیزیک، دانشکده فیزیک دانشگاه قم در گرایش های ''ماده چگال''، ''اپتیک و لیزر''، ''ذرات بنیادی و نظریه میدانها''،  ''گرانش و کیهان شناسی''، "نجوم و اختر فیزیک" در مقطع کارشناسی ارشد دانشجو می پذیرد. 
همچنین در مقطع دکتری در گرایش ''ماده چگال'' دانشجو می پذیرد.