​​​​آزمایشگاه فیزیک دانشگاه قم از سال 1376 همزمان با راه اندازی گروه فیزیک این دانشگاه فعالیت خود را آغاز نمود و با گذشت زمان نسبت به تجهیز آزمایشگاههای خود اقدام نمود.


آزمایشگاه های آموزشی گروه فیزیک شامل: 

آزمایشگاه فیزیک پایه1

آزمایشگاه فیزیک پایه2

آزمایشگاه فیزیک پایه3

آزمایشگاه فیزیک پایه4

آزمایشگاه اپتیک

آزمایشگاه فیزیک حالت جامد

آزمایشگاه فیزیک هسته ای
آزمایشگاه اپتیک و لیزر
آزمایشگاه حالت جامد پیشرفته1​