عنوان پایان نامه

ترموپلاسمونیک

زمان باقیمانده دفاع

 • نام دانشجو:

  فهیمه نوری
 • مقطع:

  دکتری
 • استاد راهنما:

  دکتر عباس آذریان​
 • محل دفاع :

  http://ve.qom.ac.ir/fbs_dph_meeting​​
 • تاریخ دفاع :

  00/05/19

عنوان پایان نامه

برانگیختگی موج پلکسیتون سطحی در فصل مشترک یک لایه نازک فلزی و یک لایه نازک ستونی دی‌الکتریک

زمان باقیمانده دفاع

 • نام دانشجو:

  منا رستمی
 • مقطع:

  دکتری
 • استاد راهنما:

  دکتر فریدون بابایی
 • محل دفاع :

  سالن شهید چمران​​
 • تاریخ دفاع :

  01/07/06

عنوان پایان نامه

تشدید پلاسمون‌های سطحی نانو ذرات کایرال ​

زمان باقیمانده دفاع

 • نام دانشجو:

  اکرم کبیری
 • مقطع:

  دکتری
 • استاد راهنما:

  دکتر عباس آذریان
 • محل دفاع :

  سالن شهید چمران​​
 • تاریخ دفاع :

  01/03/23

عنوان پایان نامه

مدارهای الکتریکی کوانتومی مزوسکوپی با عنصر غیرخطی ​

زمان باقیمانده دفاع

 • نام دانشجو:

  آمنه زمانی
 • مقطع:

  دکتری
 • استاد راهنما:

  دکتر حسن پهلوانی
 • محل دفاع :

  http://ve.qom.ac.ir/fbs_dph_meeting​​
 • تاریخ دفاع :

  00/06/20

عنوان پایان نامه

توزیع میدان الکتریکی در مجاورت نانو میله‌ها

زمان باقیمانده دفاع

 • نام دانشجو:

  معصومه اخلی
 • مقطع:

  کارشناسی ارشد
 • استاد راهنما:

  دکتر عباس آذریان
 • محل دفاع :

  سالن شهید چمران
 • تاریخ دفاع :

  01/07/18

عنوان پایان نامه

بررسی خواص الکترومکانیکی مواد دو بعدی گروه ششم جدول تناوبی بر پایه نظریه تابع چگالی

زمان باقیمانده دفاع

 • نام دانشجو:

  فاطمه نجاتی
 • مقطع:

  دکتری
 • استاد راهنما:

  دکتر سید مهدی فاضلی
 • محل دفاع :

  سالن شهید چمران
 • تاریخ دفاع :

  01/05/24

عنوان پایان نامه

بررسی پراش فرنل از پله فازی دایره‌ای و امکان سنجی کاربرد آن به عنوان یک تداخل سنج پراش نقطه‌ای

زمان باقیمانده دفاع

 • نام دانشجو:

  فاطمه ابراهیمی
 • مقطع:

  کارشناسی ارشد
 • استاد راهنما:

  دکتر علی محمودی
 • محل دفاع :

  سالن شهید چمران
 • تاریخ دفاع :

  01/05/11

عنوان پایان نامه

ساخت پمپ خلا پیستونی و کاربرد خلا در صنعت

زمان باقیمانده دفاع

 • نام دانشجو:

  دانیال محمدی
 • مقطع:

  کارشناسی
 • استاد راهنما:

  دکتر مهدی غفاریان
 • محل دفاع :

  http://ve.qom.ac.ir/fbs_dph_meeting​​
 • تاریخ دفاع :

  00/06/14

عنوان پایان نامه

​ایستگاه فضای بین المللی و مدارهای اطراف زمین، ماهواره‌های ایرانی و بررسی شرکت اسپیس ایکس

زمان باقیمانده دفاع

 • نام دانشجو:

  حسین خداداد دهنوی و سید محمدرضا میرقیصری
 • مقطع:

  کارشناسی
 • استاد راهنما:

  دکتر حبیب الله رزمی
 • محل دفاع :

  سالن شهید چمران​
 • تاریخ دفاع :

  01/03/24

عنوان پایان نامه

تولید باریکه‌های ​شبه تکفام الکترونی در برهمکنش ​لیزر پرشدت و پلاسما

زمان باقیمانده دفاع

 • نام دانشجو:

  محدثه نوروزی
 • مقطع:

  کارشناسی
 • استاد راهنما:

  دکتر معصومه مشکل گشا
 • محل دفاع :

  http://ve.qom.ac.ir/fbs_dph_meeting​​
 • تاریخ دفاع :

  00/11/19

عنوان پایان نامه

​تقریب نوار انرژی در شبکه خالی (محاسبه ی نوار انرژی در 2D_Squa​re​​)

زمان باقیمانده دفاع

 • نام دانشجو:

  صادق عباسی پور
 • مقطع:

  کارشناسی
 • استاد راهنما:

  دکتر محمدرضا مظفری
 • محل دفاع :

  http://ve.qom.ac.ir/fbs_dph_meeting​​​
 • تاریخ دفاع :

  01/04/12

عنوان پایان نامه

​شتاب‌دهی یون‌ها توسط شتاب دهنده لیزری پلاسمایی​​

زمان باقیمانده دفاع

 • نام دانشجو:

  ریحانه زمانی
 • مقطع:

  کارشناسی
 • استاد راهنما:

  دکتر معصومه مشکل گشا
 • محل دفاع :

  http://ve.qom.ac.ir/fbs_dph_meeting​​​
 • تاریخ دفاع :

  01/04/18

عنوان پایان نامه

​بلور مایع نماتیک

زمان باقیمانده دفاع

 • نام دانشجو:

  زهرا حیدری
 • مقطع:

  کارشناسی
 • استاد راهنما:

  دکتر محمدرضا مظفری
 • محل دفاع :

  http://ve.qom.ac.ir/fbs_dph_meeting​​
 • تاریخ دفاع :

  01/04/13

عنوان پایان نامه

آشنایی سیاه‌چاله‌های ایستا و بررسی ویژگی‌های آن‌ها​

زمان باقیمانده دفاع

 • نام دانشجو:

  مطهره برامالکی
 • مقطع:

  کارشناسی
 • استاد راهنما:

  دکتر ملیحه حیدری فرد
 • محل دفاع :

  http://ve.qom.ac.ir/fbs_dph_meeting​​
 • تاریخ دفاع :

  00/06/14

عنوان پایان نامه

شواهد رصدی بر وجود سیاهچاله (مروری بر پروژه تلسکوپ ​افق رویداد)

زمان باقیمانده دفاع

 • نام دانشجو:

  خدیجه عابدینی
 • مقطع:

  کارشناسی
 • استاد راهنما:

  دکتر ملیحه حیدری فرد
 • محل دفاع :

  http://ve.qom.ac.ir/fbs_dph_meeting​​
 • تاریخ دفاع :

  00/06/14

عنوان پایان نامه

گداخت لیزری

زمان باقیمانده دفاع

 • نام دانشجو:

  فائزه سادات حسینی
 • مقطع:

  کارشناسی
 • استاد راهنما:

  دکتر معصومه مشکل گشا
 • محل دفاع :

  http://ve.qom.ac.ir/fbs_dph_meeting​​
 • تاریخ دفاع :

  00/11/20

عنوان پایان نامه

بلورهای فوتونی و کاربردهای آن

زمان باقیمانده دفاع

 • نام دانشجو:

  فاطمه آشور
 • مقطع:

  کارشناسی
 • استاد راهنما:

  دکتر هاشم عارف
 • محل دفاع :

  http://ve.qom.ac.ir/fbs_dph_meeting​​
 • تاریخ دفاع :

  00/06/15

عنوان پایان نامه

صوت و ساز و کار شنوایی

زمان باقیمانده دفاع

 • نام دانشجو:

  محیا خوش ترکیب
 • مقطع:

  کارشناسی
 • استاد راهنما:

  دکتر عباس عابدینی
 • محل دفاع :

  https://online.qom.ac.ir/ry4ks6w8zg46/​​
 • تاریخ دفاع :

  00/11/24

عنوان پایان نامه

کاربرد فشار و شاره‌ها در پزشکی

زمان باقیمانده دفاع

 • نام دانشجو:

  حنانه درویش​​
 • مقطع:

  کارشناسی
 • استاد راهنما:

  دکتر عباس عابدینی
 • محل دفاع :

  https://online.qom.ac.ir/rk3ygnz0aehy/​
 • تاریخ دفاع :

  00/11/24

عنوان پایان نامه

بیوالکتریسیته

زمان باقیمانده دفاع

 • نام دانشجو:

  دریا صمدی
 • مقطع:

  کارشناسی
 • استاد راهنما:

  دکتر عباس عابدینی
 • محل دفاع :

  https://online.qom.ac.ir/rzc74lv9nyg4/​​
 • تاریخ دفاع :

  00/11/24

عنوان پایان نامه

​سیارات فراخورشیدی و نحوه رصد آن‌ها​

زمان باقیمانده دفاع

 • نام دانشجو:

  امیر رضا عصاری و ​​ابوالفضل امیری
 • مقطع:

  کارشناسی
 • استاد راهنما:

  دکتر حبیب الله رزمی
 • محل دفاع :

  https://vclass.qom.ac.ir/rbj7lo4drhmz/?session=breezbreezom79x6ubefyd9imh&proto=true​
 • تاریخ دفاع :

  00/11/30
×

چکیده مقاله

عنوان پایان نامه

ترموپلاسمونیک

بستن
×

چکیده مقاله

عنوان پایان نامه

برانگیختگی موج پلکسیتون سطحی در فصل مشترک یک لایه نازک فلزی و یک لایه نازک ستونی دی‌الکتریک

بستن
×

چکیده مقاله

عنوان پایان نامه

تشدید پلاسمون‌های سطحی نانو ذرات کایرال ​

بستن
×

چکیده مقاله

عنوان پایان نامه

مدارهای الکتریکی کوانتومی مزوسکوپی با عنصر غیرخطی ​

بستن
×

چکیده مقاله

عنوان پایان نامه

توزیع میدان الکتریکی در مجاورت نانو میله‌ها

بستن